Obavezan kurs na: Odnosi sa javnošću

Predavač: Ernest Herzog

Opis kursa: Lideri određuju pravac kretanja pojedinaca, grupa, organizacija, čitavih zajednica i društva. Lideri se takođe brinu da se svi ti subjekti kreću u zacrtanom smeru. Način na koji lideri vode druge uveliko zavisi od situacije, kulturnog konteksta, percepcije, prirode i potreba svih koji su uključeni u proces.

Ovaj kurs je dizajniran da omogući studentima da upravo ove elemente uzočno-posledično povezuju sa različitim tipovima i stilovima vođenja, ali i da im pomogne u razvoju sopstvenih liderskih sposobnosti.

Literatura za kurs: Literatura za kurs će biti dostupna preko Internet stranice samog kursa. Većina tekstova biće na engleskom jeziku.

Ocena:Ocena se formira iz dva segmenta: pohađanje nastave i ispitni zadatak (on line).