Svetlana Racanović

Obavezni predmet na: Digitalne umetnosti i novi mediji
Izborni predmet na: Kultura globalnih medija
Kolokvijalni predmet na: Odnosi sa javnošću