Obavezan kurs na: Odnosi sa javnošću

Predavač: Ernest Herzog

Opis kursa: Strateški menadžment se disciplinarno bavi primenom starteškog razmišljanja i planiranja u donošenju odluka, a suštinski predstavlja osnovu svake efikasne organizacije. Ključno pitanje koje postavljamo u strateškom menadžmentu je "Idemo li tamo gde želimo da stignemo?"

Da bi organizacija kvalitetno odgovorila na ovo pitanje, potrebno je imati jasno definisan cilj organizacije, razumevanje okruženja u kojem organizacija obavlja svoje aktivnosti (posebno sila koje utiču na ispunjenje cilja) i spremne blagovremene i adekvatne odgovore na promene u okruženju kako bi se definisani cilj ispunio.

Kurs je dizajniran tako da polaznika upozna sa karakteristikama i elementima strateškog menadžmenta. Tokom predavanja ćemo koristiti brojne primere (Case Studies) iz stvarnog života korporacija pristutnih na međunarodnoj sceni. Nakon 12 sati predavanja studenti bi trebali imati solidnu bazu za razmevanje najbitnijih faktora strateškog menadžmenta, a to su: strateška pozicija organizacije, dostupne mogućnosti strateškog delovanja i donošenje strateških odluka.

Literatura za kurs: Ne postoji obavezna literatura za kurs. Ne postoji knjiga po kojoj će ići predavanja, niti postoji knjiga po kojoj će biti postavljena pitanja na kolokvijumu ili ispitu.

Ukoliko je potrebno nešto pročitati pre predavanja, tekst će na vreme biti objavljen na ovim stranicama. Na kraju svakog predavanja studenti će dobiti listu knjiga/tekstova preporučenih za čitanje. Na žalost, najaktuelniji i najrelevantniji tekstovi o strateškom menadžmentu nisu na srpskom jeziku. Najveći broj preporučenih tekstova biće na engleskom. Studente svakako niko ne sprečava da sami istražuju putem interneta, knjiga, časopisa, niti da se o relevantnosti određenog teksta posavetuju sa predavačem.

Ocena: Ocena se formira iz tri segmenta: pohađanje nastave, kolokvijum i ispit. Prisustvo se boduje sa maksimalno 10 poena, kolokvijum i ispit sa po maksimalnih 45 poena.

Kolokvijumski zadatak: Ovo je grupni zadatak. Studenti će na vreme saznati kojoj grupi pripadaju. Grupe će se sastojati od 5 ili 6 članova. Svakoj će grupi biti određena jedna kompanija. Od njih će se očekivati da nedelju dana pre kolokvijuma predaju zajednički zadatak, na kojem će se očekivati da odgovore na 3 pitanja vezana za strategiju određene kompanije. Na samom kolokvijumu grupe će održati prezentacije u obliku "konferencije za novinare" na kojima će prezentirati strategiju kompanije. Pisani zadatak nosi maksimalnih 25, a prezentacija 20 poena, ukupno 45.

Ispitni zadatak: Ovo je individualni zadatak. Biće potrebno odgovoriti na pitanja vezana uz strategiju određene domaće kompanije. O kojoj se kompaniji radi studenti će biti blagovremeno obavešteni-kako bi mogli napraviti individualno istraživanje organizacije. Studenti će samostalno pisati esej. Studenti će pitanja saznati 7 dana pre roka za predaju rada. Ovaj zadatak nosi maksimalnih 45 poena.