Doc. dr Boban Tomić Stilistika kao naučna i praktična disciplina pronalazi najbolje reči u najboljem poretku za određenu vrstu komunikacije. Ovaj predmet je formiran sa ciljem da studentima pruži osnovna akademska znanja o stilistici kao naučnoj i praktičnoj disciplini koja pomaže medijskim stvarocima da lakše pronađu i ovladaju načinima pisanja za medije. Odlike stilova, stilogene forme, stilski postupci, figure i oblici izražavanja su u fokusu našeg interesovanja na ovom predmetu. Radićemo analize medijskih tekstova u štampi, radiju, televiziji i novim medijima. Pisaćemo sopstvene radove korišćenjem različitih stilskih postupaka. Naučićemo šta je sve potrebno da bi smo pisali sa stilom za najširu publiku. Posebno ćemo analizirati stilske odlike sadržaja na internet medijima i društvenim mrežama.