Stranica je namenjena studentima završne godine master studija Pshihologije i sadrži informacije vezane za pisanje master radova i osnovna uputstva.
prof. dr Zorka Lopičić
Silabus

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima tehnike savetodavnog i psihoterapijskog rada, kao i osnovnim teoorijskim modelima u pružanju psihološke pomoći.Predmet obuhvata komparativnu analizu različitih terapijskih modaliteta kao i elemente tehnike savetodavnog i psihoterapijskog rada. Studenti će biti upoznati sa osnovnim modelitetima u savetovanju i psihoterapiji. Ovladaće tehnikom psihoterapijskog pristupa kao i elemntima i principima tretmana.Studenti će biti obučeni za primenu psihoterapisjkog savetodavnog rada.
prof. dr Dragan Švrakić
Silabus

Osnovni cilj predmeta je da studente upozna sa neurofiziološkim, genetskim, i epigenetskim korenima ličnosti i crta ponašanja. Poseban naglasak je na prepoznavanju razlika između biogenetskih osnova ličnosti (temperament) i adaptivnih procesa (karakter). Osnovne kliničke i razvojne karakteristike temperamenta i karaktera su diskutovane do detalja, uključujući različite neuroanatomske strukture u njihovoj pozadini, različite principe učenja, i različite uloge bioloških i adaptivnih mehanizama u formiranju i strukturi ličnosti koje stoje u osnovi temperamenta i karaktera. Program obuhvata i pregled bitnih epigenetskih koncepata, posebno različite aspekte interakcije okoline i bioloških dispozicija u konačnom formiranju fenotipskih karakteristika i crta ličnosti i najnovija istraživanja. Ovi epigenetski koncepti su ključni za razumevanje mehanizama kojima psihoterapija može da dovede do uspostavljanja trajnih neurobioloških karakteristika i povezanih promena učenja, emocija i ponašanja. Program obuhvata i pregled osnovnih modela zrele i maladaptirane ličnosti, kao i optimalne nacine da se ove, psihometrijski, razlikuju u praktičnom radu. Najzad, program detaljno diskutuje karakteristike psihoterapijskog pristupa sa najvećim izgledima da epigentski modulira ponašanje i ličnost kroz trajne, ali reverzibilne, biološke promene u ekspresiji gena i različite vidove CNS plastičnosti.