dr Dijana Plut, redovni profesor MA Dobrinka Kuzmanović